urbanització del carrer Villaclosa
    Beseit, Terol | 2010 | 411m2
Aquest projecte ha recollit la tradició històrica de pavimentació del municipi de Beseit, on antigament es pavimentaven els carrers del nucli urbà amb cantos rodats del riu Matarranya, que passa per la població. S’ha proposat un paviment de canto rodat sobre llit de formigó, amb secció en V, portant les aigües pluvials fins al centre dels carrers on es realitza la recollida i canalització de les mateixes.