pla de millora urbana de l'ARE Avellaneda-Aragó
    Gironès | 2009 | 77.940 m2
Aquesta millora pretén en primer terme efectuar una oferta pública de sòl residencial, comercial i de serveis amb la infraestructura adequada per a l’assentament d’aquestes activitats, que incideixi positivament en l’economia local i eviti la pressió urbanística a la qual es troben sotmesos els terrenys situats als marges de les carreteres de la xarxa primària de la comarca. D’altra banda, es pretén acabar de completar la trama urbana d’aquesta zona sud de la ciutat de Girona, a través de la Carretera Barcelona, la C-65 i el C/ Aragó i aprofitar les bones connexions del sector, tant amb el centre de la ciutat com amb la resta de la comarca i la seva zona d’influència per a acollir un creixement residencial i comercial a les afores de Girona.