modificació puntual pla d'ordenació urbana 'Can Batllori'
    Viladecans | aprovació def. 2008 | 10.210 m2
Es proposa la remodelació urbana del sector, establint el canvi d’usos i l’edificabilitat, regulant els usos del subsòl, la composició volumètrica i de façanes i la urbanització dels vials i zones lliures d’edificació, atenent a les prescripcions establertes a la normativa vigent i a les preexistències en forma d’illa de residencial plurifamiliar. A més, s'estableixen mecanismes de gestió per a l'espai lliure d'edificació de propietat privada.