pla parcial 'La Planeta'
    Beseit, Terol | 2010
Amb aquesta Modificació es va adequar la proposta d’ordenació a les pre-existències paisatgístiques, físiques i topogràfiques del territori així com a les determinacions recollides a la 8a modificació de les Normes Subsidiàries del municipi de Beseit que regulava de manera diferent els paràmetres edificatoris del sector.

El document regula la urbanització i la edificació mitjançant la ordenació detallada del Sector de Sòl Apte per Urbanitzar (anomenat SAU-1), que ocupa una superfície de 43.070m². Seguint els objectius marcats, s’aconsegueix:

  • Reduir al màxim la interferència amb l’entorn que l’envolta, integrant la urbanització en el paisatge i adequant els accessos a les vies de comunicacions existents.
  • Integrar la nova zona residencial a la trama urbana de Beseit.
  • Respectar els límits naturals i ubicar les zones verdes a les àrees des d’on es tenen millors vistes del paisatge, en connexió amb els espais naturals que es troben fora del sector.
  • Dividir la urbanització en illes, estructurades a ambdós cantons del vial principal que recorre l’àmbit de nord a sud.
  • Establir una tipologia d’edificació consistent en habitatge unifamiliar aïllat i adossat; i habitatge col•lectiu, més adequat als objectius de disposició d’habitatge de protecció pública i diversitat d’oferta.